Hotărârea nr. 412/2005

OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 120/2005, PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE SI CAMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDIN

 

 

HOTĂRÂREA NR. 412

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2005, privind aprobarea statului de funcţii
al Direcţiei de Servicii Sociale şi Căminului pentru Persoane Vârstnice;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 9.603 din 18 iulie 2005, prin care se propune modificarea anexei nr. 1 prevăzută la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2005, privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale şi a Căminului pentru Persoane Vârstnice, ca urmare a transformărilor de posturi şi funcţii publice în condiţiile legii;
Având în vedere art. 6 din O.U.G. nr. 9/2005; art. 12 din O.U.G. nr. 92/2004; art. 34, alin. 1 şi anexa 2 din H.G. nr. 1.209/2003; art. 53, alin. 1, lit. a din Legea nr. 188/1999; Hotărârea Consiliului Local   nr. 84/2005, prin care s-a aprobat organigrama Direcţiei de Servicii Sociale şi a Căminului pentru Persoane Vârstnice; Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2005, privind aprobarea statului de funcţii;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. e, art. 46, alin. (1) şi art. 68, alin. (1), lit. ţ    din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Semodifică anexa nr. 1, prevăzută la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2005, privind statul de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale, după cum urmează:
1. Poziţia 7 – inspector de specialitate – Serviciul Financiar Buget Contabilitate - se transformă în - inspector asistent – treapta de salarizare 3;
2. Poziţia 14 - trecerea de la administrator III la administrator II – Biroul Administrativ;
3. Poziţia 28 – inspector debutantServiciul Persoane Vârstnice - se transformă în - inspector asistent – treapta de salarizare 3;
4. Poziţia 65 – inspector debutant – Serviciul Resurse Umane - se transformă în - inspector asistent – treapta de salarizare 3;
5. Poziţia 89 - consilier juridic debutantCompartimentul Juridic - se transformă în - consilier juridic asistent – treapta de salarizare 3;
6. Poziţia 153 – secretar – se transformă în referent M - I – A, Compartimentul Secretariat Registratură.
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2005, astfel modificată, se va republica.
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale   vor asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.