Hotărârea nr. 411/2005

OBIECT: ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL NR. 206 DIN 29 IUNIE 2005 - ÎNTRETINERE SI CURATIRE GURI DE SCURGERE STRADALE DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA L

 

 

HOTĂRÂREA NR. 411

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: încheierea unui act adiţional la Contractul nr. 206 din 29 iunie 2005 – întreţinere şi curăţire guri de scurgere stradale de pe domeniul public al Municipiului Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 46.582 din 6 iulie 2005, prin care s-a propus încheierea unui act adiţional la Contractul nr. 206 din 29 iunie 2005 – întreţinere şi curăţire guri de scurgere stradale de pe domeniul public al Municipiului Braşov, privind suplimentarea activităţilor, respectiv “Preluarea de ape meteorice de reţeaua de canalizare şi ridicarea la cota finală a carosabilului a gurilor de scurgere stradale”;
Având în vedere prevederile H.C.J. nr. 383 din 27 octombrie 2003, privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare; O.G. nr. 60/2001, art. 8, lit. c şi     art. 12, lit. a – privind achiziţiile publice, aprobată prin Legea nr. 212/2001, art. 6, alin. 3 din H.G. nr. 46/2001, privind normele de aplicare a O.G. nr. 60/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. h şi g   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Seaprobă încheierea unui act adiţional la Contractul nr. 206 din 29 iunie 2005 – întreţinere şi curăţire guri de scurgere de pe domeniul public al Municipiului Braşov, privind suplimentarea activităţilor, respectiv, “preluarea de ape meteorice de reţeaua de canalizare şi ridicarea la cota finală a carosabilului a gurilor de scurgere stradale”.
 
 
Art. 2. Se aprobă stabilirea valorii prestaţiei pentru preluare de ape meteorice de către reţeaua de canalizare, prin înmulţirea suprafeţei de 2.925,053 m.p. a domeniului public al Municipiului Braşov, cu cantitatea specifică de precipitaţii de 0,3 m.c./m.p./an la nivelul întregii ţări şi cu tariful de canalizare avizat de ANRS şi aprobat de Consiliul Judeţean Braşov.
 
 
Art. 3. Se aprobă stabilirea tarifului pentru ridicarea gurilor de scurgere la cota finală a carosabilului prin negociere cu o singură sursă, respectiv cu COMPANIA APA R.A. Braşov, de către membrii comisiei constituită conform Dispoziţiei de Primar nr. 2.566 din 29 aprilie 2005.
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
***Republicată conform H.C.L. nr. 913 din data de 11 decembrie 2006