Hotărârea nr. 409/2005

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "REALIZAREA INSTALATIEI DE ÎNCALZIRE CENTRALA LA SCOALA GENERALA NR. 23 BRASOV, STR. BARBU LAUTARU NR. 10"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 409

din data de 25 iunie 2005

 

 
Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: ”Realizarea instalaţiei de încălzire centrală la Şcoala Generală nr. 23 Braşov, str. Barbu Lăutaru nr. 10”;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Investiţii din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură Finanţate de la Bugetul Local, înregistrate cu nr. 287 din 18 iulie 2005,   prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii ”Realizarea instalaţiei de încălzire centrală la Şcoala Generală nr. 23, str. Barbu Lăutaru nr. 10 Braşov”;
                Având în vedere Legea Finanţelor Publice Locale nr. 108/2004 şi Legea Finanţelor Publice nr. 500/2003;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1,4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. l, m, n din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001:
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
                Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii: “Realizarea instalaţiei de încălzire centrală la Şcoala Generală nr. 23, str. Barbu Lăutaru nr. 10, Braşov” astfel:
 
- valoarea totală                                                - 1.195.130 mii lei;   RON: 119.513
- din care C + M                                                 -    306.670 mii lei;   RON:   30.667
- durata de realizare :                                        - 3 luni
- capacităţi:                                                          - 6 buc. x 50 Kw
                                                                                - 1 buc. Boiler x 300 l.
 
 
 
Art. 2. Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură Finanţate de la Bugetul Local va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.