Hotărârea nr. 407/2005

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "REALIZARE INSTALATIE DE ÎNCALZIRE CENTRALA LA LICEUL PEDAGOGIC "ANDREI MURESANU", STR. BISERICII SF. NICOLAE NR. 1 BRASOV (ACTUAL SCOALA NORMALA A.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 407

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii:
”Realizare instalaţie de încălzire centrală la Liceul Pedagogic “Andrei Mureşanu”,
 str. Bisericii Sf. Nicolae nr. 1 Braşov (actual Şcoala Normală A. Mureşanu);
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, ale Biroului Investiţii din cadrul Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local, înregistrate cu nr. 286 din 18 iulie 2005, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: ”Reabilitare instalaţie de încălzire centrală la Liceul Pedagogic Andrei Mureşanu, str. Bisericii Sf. Nicolae nr. 1, Braşov (actual Şcoala Normală A. Mureşanu)”;

                Având în vedere Legea Finanţelor Publice Locale nr. 108/2004 şi Legea Finanţelor Publice nr. 500/2003;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. l, m, n din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
                Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare centrală termică la Liceul Pedagogic “Andrei Mureşanu”, str. Bisericii Sf. Nicolae nr. 1 Braşov” , astfel:
 
                                Valoarea totală :                                                 -               3.874.662 mii lei     – 387.466,2 RON
                                Din care C + M:                                 -               2.063.717 mii lei    – 206.371,7 RON
                                Valoare EURO:                                   -               97.709
                                Durata de realizare:                           -               4 luni
                                Durata de amortizare a investiţiei:                 -               4,5 ani.
 
 
 
                Art. 2. Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.