Hotărârea nr. 406/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 304/2005, PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI ACTUALIZARE P.U.Z. - PARCELARE PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE, CARTIER STUPINI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,

 

 

HOTĂRÂREA NR.406

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei “Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 304/2005, privind aprobarea documentaţiei actualizare P.U.Z. – Parcelare pentru locuinţe individuale, cartier Stupini, Braşov”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 19.100   din 24 martie 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 304/2005 – privind aprobarea documentaţiei actualizare P.U.Z. – Parcelare pentru locuinţe individuale, cartier Stupini, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c    şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă documentaţia “Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 304/2005, privind aprobarea documentaţiei actualizare P.U.Z. – Parcelare pentru locuinţe individuale, cartier Stupini, Braşov”, iniţiată de S.C. AGETAPS TRANS S.R.L. şi elaborată de S.C. TEMSER TRADING S.R.L.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.