Hotărârea nr. 402/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE DEPOZIT DE SEMINTE SI CLADIRE DE BIROURI - CALEA FELDIOAREI F.N., BRASOV (D.N. 13)"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNERE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 402

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Construire depozit de seminţe şi clădire de birouri – Calea Feldioarei f.n., Braşov (D.N. 13)”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 46.932   din 7 iulie 2005, prin care s-a propus aprobare “P.U.D. – Construire depozit şi clădire de birouri – Calea Feldioarei f.n. Braşov (D.N. 13)”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c    şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă documentaţia “P.U.D. – Construire depozit de seminţe şi clădire de birouri – Calea Feldioarei f.n. Braşov (D.N. 13)”, iniţiată de către S.C. GREEN MASTER S.R.L. Braşov, întocmită de către   S.C. CIBBS PROIECT S.R.L. Braşov, pe terenul identificat în C.F. 32988 Braşov, cu nr. top. 10464/1/1/1/2/2/1/2.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.