Hotărârea nr. 400/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CENTRU DE AFACERI S + P + 3 E, CALEA BUCURESTI F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPEC

 

 

HOTĂRÂREA NR. 400

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Centru de afaceri S + P + 3 E, Calea Bucureşti f.n., Braşov”; 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 48.017   din 13 iulie 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Centru de afaceri S + P + 3 E, Calea Bucureşti   f.n., Braşov”;   
Având în vedere Legea nr. 350/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c  şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă documentaţia “P.U.D. – Centru de afaceri S + P + 3 E, Calea Bucureşti f.n., Braşov, iniţiată de S.C. DOMUX MEX S.R.L., întocmită de Arh. Ileana Filipescu, pe terenul înscris în C.F. nr. 20652 Braşov, sub nr. top. 7617/1/2/1/1/2, având suprafaţa totală de 5.473,16 m.p.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.