Hotărârea nr. 398/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE ATELIERE DE PRODUCTIE P, P + 1 - STR. CARIEREI NR. 160 - BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 398

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Extindere şi supraetajare ateliere de producţie P, P + 1 – str. Carierei nr. 160 – Braşov”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 45.294/2005, prin care s-a propus aprobare “P.U.D.– Extindere şi supraetajare ateliere de producţie P, P + 1 - str. Carierei nr. 160 – Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c    şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă documentaţia “P.U.D. – Extindere şi supraetajare ateliere de producţie P, P + 1 – str. Carierei nr. 160, Braşov”, iniţiată de Costea Silviu şi întocmită de S.C. D’ART PROIECT S.R.L. BRAŞOV, pe terenul identificat în C.F. 29289 Braşov, cu nr. top. 12244/6/2/2, în suprafaţă totală de 1.785,48 m.p.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.