Hotărârea nr. 397/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - EXTINDERE HALA (MAGAZIE) EXISTENTA P CU SEDIU DE FIRMA SI MAGAZIE P + E + M, STR. ZIZINULUI NR. 109 BIS - BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 397

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Extindere hală (magazie) existentă P cu sediu de firmă şi magazie P + E + M, str. Zizinului nr. 109 bis – Braşov”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 44.964/2005, prin care s-a propus aprobare “P.U.D. – Extindere hală (magazie) existentă P cu sediu de firmă şi magazie P + E + M, str. Zizinului nr. 109 bis – Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c    şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă documentaţia “P.U.D. – Extindere hală (magazie) existentă P cu sediu de firmă şi magazie P + E + M – str. Zizinului nr. 109 bis – Braşov”, iniţiată de S.C. SOGRINI DISTRIBUTION S.R.L. Braşov şi întocmită de S.C. SATYA PROIECT S.R.L., pe terenul identificat în C.F. 8003 Braşov, cu   nr. top. 8521/13, în suprafaţă totală de 1.200 m.p.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.