Hotărârea nr. 396/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI DEPOZIT S + P + E, STR. BUNEA AUGUSTIN NR. 8, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 396

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Construire sediu firmă şi depozit S + P + E, str. Bunea Augustin nr. 8, Braşov”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 47.161 din 8 iulie 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Construire sediu firmă şi depozit S + P + E, str. Bunea Augustin nr. 8, Braşov”;
Având în vedere Legea nr. 350/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.    şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă documentaţia “P.U.D. – Construire sediu firmă şi depozit S + P + E, str. Bunea Augustin nr. 8, Braşov”, iniţiată de S.C. CARSIPO PROD, întocmită de S.C. TOP FORM S.R.L., pe terenurile înscrise în C.F. nr. 32115 Braşov, sub nr. top. 7261/1/a/1/17, 7261/1/a/1/18, având suprafaţa totală de 780 m.p.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.