Hotărârea nr. 395/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA D + P + E, STR. GUSTAV KOLLAR NR. 15, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPO

 

 

HOTĂRÂREA NR. 395

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Construire pensiune turistică D + P + E, Str. Gustav Kollar nr. 15, Braşov”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 33.878   din 16 mai 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Construire pensiune turistică D + P + E, str. Gustav Kollar nr. 15, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001;
În temeiul art. 38, lit.   şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă documentaţia “P.U.D. – Construire pensiune turistică D + P + E, str. Gustav Kollar nr. 15, Braşov” , iniţiată de Niculescu Irina şi Radu, întocmită de S.C. CENTERPOINT S.R.L., pe terenul înscris în C.F. nr. 21521 Braşov, sub nr. top. 2320/1/1/2/4/2, având suprafaţa totală de 999,97 m.p.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.