Hotărârea nr. 394/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE RESTAURANT SI PENSIUNE D + P + E + M, STR. CRISAN NR. 5 C"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 394

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Construire restaurant şi pensiune D + P + E + M, str. Crişan nr. 5 C”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 40.100   din 8 iunie 2005, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “P.U.D. – Construire restaurant şi pensiune D + P + E + M, str. Crişan nr. 5 C”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;  
În temeiul art. 38, lit. c    şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă documentaţia “P.U.D. – Construire restaurant şi pensiune D + P + E + M, str. Crişan nr. 5 C”, iniţiată de Mureşan Adrian şi Mureşan Marilena, elaborat de Arh. Emil Ornstein prin S.C. PALAN PROIECT   S.R.L..
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.