Hotărârea nr. 393/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - LAUNIE COM - CONSTRUIRE SEDIU DE FIRMA P + 1, HALA PENTRU MICA PRODUCTIE - SOSEAUA FELDIOAREI NR. 88; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EX

 

 

HOTĂRÂREA NR. 393

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – LAUNIE COM – Construire sediu de firmă P + 1, Hală pentru mică
 producţie – Şoseaua Feldioarei nr. 88;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 28.851 din 22 aprilie 2005, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “P.U.D. – LAUNIE COM – Construire sediu firmă P + 1, Hală pentru mică producţie – Şoseaua Feldioarei nr. 88”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c  şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă documentaţia “P.U.D. – LAUNIE COM - Construire sediu firmă P + 1, Hală pentru mică producţie – Şoseaua Feldioarei nr. 88, iniţiată de Moldovan Ioan şi Moldovan Daniela – Georgiana, elaborată de Arh. Emil Goidea.
 
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.