Hotărârea nr. 392/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CASA DE LOCUIT P + M, STR. NICOVALEI NR. 2 D, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 392

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Casă de locuit P + M, str. Nicovalei nr. 2 D, Braşov”;        
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 44.590   din 28 iunie 2005, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “P.U.D. – Casă de locuit P + M, str. Nicovalei nr. 2 D, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.    şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă documentaţia “P.U.D. – Casă de locuit P + M, str. Nicovalei nr. 2 D, Braşov”, iniţiată de Jipa Valentin şi Maria, întocmită de S.C. PLAN PROIECT S.R.L. Braşov, pe terenul înscris în   C.F. nr. 19129 Braşov, nr. top. 10994/10/1/1/2, suprafaţa totală a terenului fiind de 649,95 m.p.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.