Hotărârea nr. 391/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P + E, STR. MERILOR NR. 1"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 391

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Construire locuinţă unifamilială P + E, str. Merilor nr. 1”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 39.457   din 6 iunie 2005, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “P.U.D. – Construire locuinţă unifamilială P + E, str. Merilor nr. 1”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizale comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă documentaţia “P.U.D. – Construire locuinţă unifamilială P + E, str. Merilor   nr. 1”, iniţiată de Huber Adriana şi Huber Mirela Angela, elaborată de Arh. Denis Ababei prin S.C. DIO PROIECT CONSTRUCT S.R.L.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.