Hotărârea nr. 390/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. -CONSTRUIRE CASA DE RUGACIUNI SI EXTINDERE CASA EXISTENTA - STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU NR. 11"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 390

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. –Construire casă de rugăciuni şi extindere casă existentă – str. General Eremia Grigorescu nr. 11”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 37.937 din 31 mai 2005, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “P.U.D. – Construire casă de rugăciuni şi extindere casă existentă, str. General Eremia Grigorescu nr. 11”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c    şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă documentaţia “P.U.D. – Construire casă de rugăciuni şi extindere casă existentă, str. Eremia Grigorescu nr. 11”, iniţiată de Organizaţia Religioasă “Martorii lui Iehova”, elaborată de Arh. Emil Ornstein prin  S.C. PLAN PROIECT S.R.L.
 
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.