Hotărârea nr. 388/2005

OBIECT: RADIEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA A REGIEI AUTONOME A CAILOR FERATE ROMÂNE ASUPRA TERENULUI DIN ZONA CRAITAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 4 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI R

 

 

HOTĂRÂREA NR. 388

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: radierea dreptului de folosinţă a Regiei Autonome a Căilor Ferate Române asupra terenului din zona Craitar;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4   iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei   Patrimoniu, înregistrare cu nr. 45.354 din 2005, privind radierea dreptului de folosinţă a Regiei Autonome a Căilor Ferate Române asupra terenului din zona Craitar;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6   ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi   art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă radierea dreptului de folosinţă a Regiei Autonome a Căilor Ferate Române asupra terenului înscris în C.F. 936 Braşov, nr. top. 8878, 8881, mai puţin pentru zona de protecţie, conform prevederilor legale în vigoare.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.