Hotărârea nr. 387/2005

OBIECT: REORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR CA SERVICIU PUBLIC CU PERSONALITATE JURIDICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 4 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 387

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: reorganizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor ca serviciu public cu personalitate juridică;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă  la data de 4   iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Resurse Umane, prin care se propune reorganizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, ca serviciu public cu personalitate juridică;
Având în vedere O.G. nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciilor Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 2.104/2004, pentru aprobarea metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor; Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii şi Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale;
Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 643 din 20 decembrie 2004, privind înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 26 ianuarie 2005, privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. i   şi   art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1.  Începând cu data prezentei Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 643 din 2004, coroborată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2005, se reorganizează ca serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local Braşov.                
 
Art. 2.   Sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor se schimbă din Municipiul Braşov, str. N. Titulescu nr. 1, în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 8.
 
Art. 3.   Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor se finanţează din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.
 
Art. 4.   Seaprobă organigrama Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 5.   Seaprobă Statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 6.   Seaprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, conform anexei III, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 7.   Anexele I, II şi III din Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2005, vor fi republicate conform art. 4, 5 şi 6 din prezenta hotărâre.
 
Art. 8. Hotărârea Consiliului Local nr. 643/2004, astfel modificată şi completată se va republica, dându-se articolelor o nouă numerotare.
 
Art. 9 . Primarul Municipiului Braşov şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor vor   asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.