Hotărârea nr. 386/2005

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV - IULIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 4 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE SERVICIULUI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 386

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea bugetului rectificat al Municipiului Braşov – iulie 2005;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4   iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate sub nr. 45.001/2005, prin care s-a propus rectificarea bugetului general al Municipiului Braşov, pe anul 2005;                                    
Având în vedere prevederile art. 15, alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003, modificată, aprobată prin Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d    şi   art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Seaprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2005 în sumă de 234.331,33 mii lei la partea de venituri şi 234.331,33 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1.
 
Art. 2.   Seaprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local în sumă de 20.522,11 mii lei la partea de venituri şi 20.522,11 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 2.
 
Art. 3.   Seaprobă bugetul rectificat al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, în sumă de 4.083,26 mii lei la partea de venituri şi 4.083,26 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 3.
 
Art. 4.   Seaprobă bugetul rectificat al fondurilor externe nerambursabile în sumă de 2.170,04 mii lei la partea de venituri şi 2.170,04 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 4.
 
Art. 5.   Seaprobă bugetul rectificat al veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local în sumă de 11.659,20 mii lei la partea de venituri şi 11.659,20 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 5.
 
Art. 6.   Seaprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din bugetul Municipiului Braşov, conform anexelor nr. 6 – Cap. 55.02. Ordine publică şi siguranţă naţională, 7.01. – 7.32 – Cap. 57 Învăţământ, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 7.   Seaprobă Lista sinteză a cheltuielilor de investiţii a Municipiului Braşov, conform anexelor 8.01. – 8.06., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                                    
 
Art. 8 . Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.