Hotărârea nr. 384/2005

OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR AL CONGRESULUI ASOCIATIE DE LITERATURA GENERALA SI COMPARATA CE SE VA DESFASURA LA BRASOV, ÎN PERIOADA 15 - 16 IULIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN

 

 

HOTĂRÂREA NR. 384

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: participarea Municipiului în calitate de coorganizator al Congresului Asociaţie   de Literatură Generală şi Comparată ce se va desfăşura la Braşov, în perioada 15 – 16 iulie 2005;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice,   înregistrate cu nr. 40.056/2005, prin care s-a propus participarea Municipiului în calitate de coorganizator al Congresului Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată, ce se va desfăşura la Braşov în perioada 15 – 16 iulie 2005;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi   p şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului în calitate de coorganizator al Congresului Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată, ce se va desfăşura la Braşov, în perioada 15 – 16 iulie 2005.
 
 
Art. 2. Se aprobă contribuţia Municipiului la desfăşurarea acestui eveniment în sumă de 49.200 mii lei, pentru cheltuieli de protocol, respectiv pentru masa invitaţilor la Congres.
 
 
Art. 3. Plata se va face de către Primărie din fondurile alocate la Cap. 59.02. Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret, pentru alte acţiuni culturale, pe bază de documente justificative emise pe numele acesteia.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.