Hotărârea nr. 383/2005

OBIECT: APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL S.C. KRONSTADT SKI S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE BIROULUI JURIDIC,

 

 

HOTĂRÂREA NR. 383

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea actului constitutiv al S.C. KRONSTADT SKI S.R.L.;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Juridic, Licitaţii, Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 43.318/2005, prin care se propune aprobarea actului constitutiv al S.C. KRONSTADT SKI S.R.L.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi   art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă actul constitutiv al S.C. KRONSTADT SKI S.R.L., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.