Hotărârea nr. 382/2005

OBIECT: ADERAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA COALITIA EUROPEANA A ORASELOR ÎMPOTRIVA RASISMULUI SI ADOPTAREA PLANULUI DE ACTIUNE ÎN 10 PUNCTE AL ACESTEIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 200

 

 

HOTĂRÂREA NR. 382

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: aderarea Municipiului Braşov la Coaliţia Europeană a Oraşelor împotriva rasismului şi adoptarea Planului de acţiune în 10 puncte al acesteia;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27  iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură şi O.N.G. din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 39.756 din data de 7 iunie 2005, prin care s-a propus aderarea   Municipiului Braşov la Coaliţia Europeană a Oraşelor împotriva rasismului, precum şi adoptarea Planului de acţiune în 10 puncte al acesteia;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7  ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi   y   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă aderarea Municipiului Braşov la Coaliţia Europeană a Oraşelor împotriva rasismului şi adoptarea Planului de acţiune în 10 puncte al acesteia, anexă la prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.