Hotărârea nr. 381/2005

OBIECT: RESPINGEREA PLÂNGERII, ÎNREGISTRATA CU NR. 42.076/2005 ÎMPOTRIVA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 243/2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 381

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: respingerea   plângerii, înregistrată cu nr. 42.076/2005 împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 243/2005;
 
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Contencios şi Aplicarea Legii nr. 10/2001 din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 42.076/2005, prin care se propune respingerea plângerii înregistrată cu nr. 42.076/2005, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 243/2005, prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, cu modificările ulterioare, privind regimul drumurilor;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, alin. 2, lit. f, l, r şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Articol Unic. Se respinge plângerea înregistrată cu nr. 42.076 din 16 iunie 2005, ca fiind neîntemeiată şi se menţine Hotărârea Consiliului Local nr. 243/2005, privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov.