Hotărârea nr. 380/2005

OBIECT: APROBAREA REGULAMENTELOR DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A PIETELOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 380

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a pieţelor publice din Municipiul Braşov;
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont, înregistrate cu nr. 2.370 din 13 iunie 2005, privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a pieţelor publice din Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile art. 9, alin. 2 şi art. 24, alin. 1 din H.G. nr. 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, H.G. nr. 661/2001, privind procedura de eliberare a certificatului de producător precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 152/2005, privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în locurile publice amenajate din Municipiul Braşov;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, alin. 2, lit. f, t, w şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al pieţei Asta, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2.   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al pieţei Bartolomeu, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3.   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al pieţei Dacia, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 4.   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al pieţei Star conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 5.   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al pieţei Tractorul conform anexei  nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 6.   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al pieţei De Miercuri, conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 7.   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al pieţei Noua, conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 8.   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al pieţei Prund, conform anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 9. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont   vor   asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.