Hotărârea nr. 38/2005

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE PUNCTE TERMICE - GRUPA 1"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; A

HOTĂRÂREA NR. 38


Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de
 investiţii "Modernizare puncte termice - grupa 1";


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea şi motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. ad. 651 din 19 ianuarie 2005, ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi, realizării obiectivului de investiţii :"Modernizare puncte term ice - grupa 1"
Având în vedere Legea Finanţelor Publice nr. 189/1998, art. 16, alin. 5 şi O.U.G. nr. 48 din 15 iunie 2004, privind adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, art. 1, alin. 2;
 În temeiul art. 38, lit. l, m şi n din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Modemizare puncte termice - grupa 1 ", după cum urmează:
 - valoarea totală: - 15.893.072mii lei (387.000 Euro)
 - din care C + M - 2.043.230 mii lei
 - Durata de realizare a investiţiei: - 60 zile
NOTA: 1 Euro = 41.000 lei la 27 august 2004

Art.2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. "C.E.T. BRAŞOV" S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.