Hotărârea nr. 379/2005

OBIECT: MODIFICAREA H.C.L NR.122/2005 PRIN CARE S-A APROBAT ORGANIGRAMA , STATUL DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI POLITIA COMUNITARA BRASOV, REPUBLICATA CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 182/2005; CONSILIUL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 379

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: modificarea H.C.L nr.122/2005 prin care s-a aprobat organigrama , statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 182/2005;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Resurse Umane, Compartiment Juridic din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, înregistrate cu nr. 395 din 16 iunie 2005, prin care s-a propus transformarea unor funcţii publice de execuţie de clasa I în funcţii publice de execuţie de clasa a II-a şi clasa a III-a şi a unei funcţii publice de execuţie de consilier juridic grad asistent în funcţie publică de execuţie consilier juridic grad principal şi transformarea unui post de muncitor calificat şi a unui post de şofer din cadrul Biroului Administrativ, Protecţia Muncii şi P.S.I. în post de referent M I ;
Având în vedere Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare; H.G. nr. 2.295/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare; Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici şi Legea  nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, alin 1, lit. e şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă transformarea funcţiilor publice de execuţie de clasa I în funcţii publice de execuţie de clasa a II-a şi clasa a III-a, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic grad asistent în funcţie publică de execuţie consilier juridic grad principal.
 
 
Art. 3. Se aprobă transformarea posturilor de muncitor calificat şi şofer în posturi de referent   M I .
 
 
Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2005 republicată conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 182/2005 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.