Hotărârea nr. 378/2005

OBIECT: ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL NR. 303 DIN 15 AUGUST 2002, AVÂND CA OBIECT PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE CU S.C. FERMA STUPINI U.T.B. S.A., ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IULIE 2005, PÂNA LA DATA DE 1 IULIE 2006, NECESAR ADAPOSTULUI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 378

din data de 27 iunie 2005

 

 

 
Obiect: încheierea unui act adiţional la contractul nr. 303 din 15 august 2002, având ca obiect prelungirea contractului de închiriere cu S.C. FERMA STUPINI U.T.B. S.A., începând cu data de 1 iulie 2005, până la data de 1 iulie 2006, necesar adăpostului pentru câinii fără stăpân;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Gestionare a Animalelor, înregistrate cu nr. 453 din 7 iunie 2005, prin care se propune încheierea unui act adiţional la contractul nr. 303 din 15 august 2002, având ca obiect prelungirea contractului de închiriere cu S.C. FERMA STUPINI U.T.B. S.A., începând cu data de 1 iulie 2005 până la data de 1 iulie 2006, necesar adăpostului pentru câinii fără stăpân;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2002, modificată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2002, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138/2003, privind înfiinţarea Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, O.U.G. nr. 155/2001, modificată şi completată prin Legea nr. 227/2002;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. i   şi   art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă încheierea actului adiţional la contractul cu S.C. FERMA STUPINI U.T.B. S.A., privind prelungirea contractului de închiriere cu Serviciul Public de Gestionare a Animalelor Braşov, începând cu data de 1 iulie 2005 până la data de 1 iulie 2006.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de închiriere nr. 303 din 15 august 2002 rămân neschimbate.        
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi   Serviciul Public de Gestionare a Animalelor vor   asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.