Hotărârea nr. 377/2005

OBIECT: APROBAREA SCUTIRII LA PLATA DOBÂNZILOR SI PENALITATILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE IMOBILUL SITUAT ÎN STR. HARMANULUI 21 D, BL. 218, AP. 20, DATORAT DE DL. LEUCA STEFAN, DOMICILIAT ÎN BRASOV, STR. HARMANULUI 21 D, BL. 218, AP.20;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 377

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea scutirii la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente impozitului pe imobilul situat în str. Hărmanului 21 D, bl. 218, ap. 20, datorat de dl. LEUCA ŞTEFAN, domiciliat în Braşov, str. Hărmanului 21 D, bl. 218, ap.20;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive nr. 38.874 din 9 iunie 2005 şi Raportul de specialitate nr. 38.874 din 9 iunie 2005 ale Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune aprobarea scutirii la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente impozitului pe imobilul situat în str. Hărmanului 21 D, bl. 218, ap. 20, datorat de domnul LEUCA ŞTEFAN, domiciliat în Braşov, str. Hărmanului 21 D, bl. 218, ap. 20;
Având în vedere prevederile art. 121, alin. (2), lit. d din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi   art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere în sumă de 2.000.000 lei, aferente impozitului pe imobilul situat în str. Hărmanului 21 D, bl. 218, ap. 20, datorat de domnul LEUCA ŞTEFAN, domiciliat în Braşov, str. Hărmanului 21 D, bl. 218, ap. 20, calculate până la data aprobării prezentei hotărâri.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.