Hotărârea nr. 376/2005

OBIECT: APROBAREA MODIFICÃRII HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.119/2005 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII VALABIL PENTRU ANUL 2005 SI APROBAREA SCHIMBÃRII ÎNCADRÃRII PERSONALULUI PENTRU ACTIVITATEA DE SPECIALITATE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE A

 

 

HOTĂRÂREA NR. 376

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea modificãrii Hotărârii Consiliului Local nr.119/2005 privind aprobarea statului de funcţii valabil pentru anul 2005 şi aprobarea schimbãrii încadrãrii personalului pentru activitatea de specialitate din cadrul Serviciului Public de Administrare Creşe;
 
Consiliul Local al Municipiului Brasov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate, înregistrate cu nr. 1.093 din 20 iunie 2005 ale Serviciului Public de Administrare Creşe, privind aprobarea modificãrii Hotărârii Consiliului Local   nr. 119/2005, privind aprobarea statului de funcţii valabil pentru anul 2005 şi aprobarea schimbãrii încadrãrii personalului pentru activitatea de specialitate din cadrul Serviciului Public de Administrare Creşe;
Având în vedere prevederile H.G. nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitãţi bugetare, ale Legii nr.154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupã funcţii de demnitate publicã; ale O.G. nr. 24/2000, privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar, O.U.G. nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, O.U.G. nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului salarizat potrivit Ordonanţei nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului contractual salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea   nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupã funcţii de demnitate publicã; menţionãm cã întreg personalul angajat al Serviciului Public de Administrare Creşe este personal contractual;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 14 martie 2005 privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare Creşe pentru anul 2005;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, Legea  nr. 511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005,
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
        În temeiul art. 38, alin. 2, lit.  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
Art.1.Se aprobã modificareastatului de funcţii al Serviciului Public de Administrare Creşe după cum urmează:
1.        Poziţia 1: Inspector de specialitate I – S – devine: Inspector de specialitate III - S
2.        Poziţia 2: Economist I A – S – devine:   Inspector de Specialitate I - S
3.        Poziţia 3: consilier juridic III – S - devine : Consilier juridic IV - S
4.        Poziţia 4,5: Economist II – S - devine : Inspector de specialitate II - S
5.        Poziţia 6: Casier I – M – devine:   Referent I A - M
6.        Poziţia 7: Tehnician I A – M – devine: Referent I A - M
7.        Poziţia 8: Inspector de specialitate IV – S – devine: Inspector de specialitate III - S
8.        Poziţia 10: Medic.pr.ped.- S - devine: Medic medicinã generalã - S
9.        Poziţia 25: Asistent medical - PL: devine: Asistent medical principal medicină generală - PL
 
Art. 2. Se aprobã schimbarea încadrãrii personalului pentru activitatea de specialitate din cadrul Serviciului Public de Administrare Creşe, în sensul că încadrarea acestuia se va face conform prevederilor Ordonanţei Guvernului              nr. 9/2005, anexa II (Administraţie publică locală, Prefecturi, consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora, I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate, funcţii de execuţie).
 
Art. 3. Hotărârea de Consiliu Local nr. 119/2005, astfel modificată şi completată se va republica, dându-se articolelor o nouă numerotare.
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.