Hotărârea nr. 375/2005

OBIECT: PRELUAREA BUNURILOR CENTRULUI PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST BRASOV DE CATRE DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE , ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IUNIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005

 

 

HOTĂRÂREA NR. 375

din data de 27 iunie 2005

 

 

 
Obiect: preluarea bunurilor Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov de către Direcţia de Servicii Sociale , începând cu data de 1 iunie 2005;
 
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrate cu nr. 8.299 din 21 iunie 2005, prin care s-a propus preluarea bunurilor Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2003; Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2005; H.G. nr. 90/2003 – privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială; Legea nr. 116/2002 – privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; H.G. nr. 1.149/2002 – privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002; Legea nr. 705/2001 – privind sistemul naţional de asistenţă socială;
Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 123 din 14 martie 2005 s-a aprobat preluarea Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov de către Direcţia de Servicii Sociale ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. i   şi   s,   art. 46, pct. (1) şi art. 126   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă începând cu data de 1 iunie 2005, trecerea în administrarea şi folosinţa gratuită a Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, a bunurilor (obiecte de inventar şi mijloace fixe) prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Predarea – primirea se va face pe bază de proces – verbal încheiat între cele două instituţii.         
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor   asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.