Hotărârea nr. 373/2005

OBIECT: STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2006 PREVAZUTE DE LGEA NR. 571/2003, PRIVIND CODUL FISCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOT

 

 

HOTĂRÂREA NR. 373

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006 prevăzute de Lgea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive nr. 56.741 din 24 mai 2005 şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale prevăzute de Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal pentru anul fiscal 2006;
                Având în  vedere prevederile : Hotărârii de Guvern nr. 44/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal; Hotărârii de Guvern nr. 783/2004, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se ajustează/indexează/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005; Legii nr. 494/2004 – privind aprobarea O.G. nr. 83/2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal; Hotărârii de Guvern nr. 84/2005, pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004; Legii nr. 348/2004 – privind denominarea monedei naţionale;
                Ţinând seama de prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul   Fiscal;
                Analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov  nr. 333/2000, privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 410/1999, pentru   zonarea Municipiului Braşov precum şi Planul urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 433/2000;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 68, alin. 1, lit. d, art. 71 şi art. 46, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
                Art. 1.   Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2006, după cum urmează:
 
                a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual prin hotărâre a guvernului pentru anul 2006, constituind anexele la prezenta hotărîre;
 
                b) cota impozit/clădiri prevăzută la art. 253, alin. 2 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte pentru persoane juridice la 1 % asupra valorii de inventar a clădirii aflată în proprietatea contribuabilului;
 
                c) în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri este de 5 % şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare;
 
                d) cota privind taxa de reclamă şi publicitate prevăzută la art. 270, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificărileşi completările ulterioare, se stabileşte pentru persoane juridice la 3 % din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, cu excepţia TVA;
 
 
 
… // …
 
- 02 -
 
                e) valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se stabileşte astfel:
 
                                - în cazul unui afişaj situat la locul în care persoana derulează o activitate economică suma este de 214.000 lei/an/m.p. sau fracţiune de m.p. – 21,4 RON/m.p. sau fracţiune de m.p.;
 
                                - în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate suma este de 161.000 lei/an/m.p. sau fracţiune de m.p. – 16,1 RON/m.p. sau fracţiune de m.p.
 
                f) cota privind taxa hotelieră în municipiul Braşov prevăzută la art. 279, alin. (2-3) din Legea                   nr. 571/2003, privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 783/2004, se stabileşte pentru persoane fizice şi juridice la 1,5 %;
 
                g) cota privind taxa pentru şederea în staţiunea turistică Poiana Braşov prevăzută la art. 279, alin. (2-3) din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, modificată prin H.G. nr. 783/2004, se stabileşte pentru persoane fizice şi juridice la 2 %.
 
               
                Art. 2.   Bonificaţia prevăzută la art. 255, alin. 2, art. 260, alin. 2 şi art. 265, alin. 2 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, se stabileşte după cum urmează:
 
                                a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %
                                b) în cazul impozitului pe teren, la 10 %
                                c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 10 %.
 
 
                Art. 3. (1)   Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, se stabileşte după cum urmează:
 
                a)   în cazul impozitului pe clădiri pentru persoane fizice la 0 % faţă de nivelurile stabilite în Legea          nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 783/2004;
 
                b) - în cazul impozitului pe terenurile situate în intravilan pentru persoane fizice la 0 %, iar în cazul impozitului pe terenurile situate în extravilan sau în intravilam şi încadrate conform categoriei de folosinţă pentru persoanele fizice la 0 % faţă de nivelurile stabilite în Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 783/2004;
 
- în cazul impozitului pe terenurile situate în intravilan pentru persoane juridice la 0 %, iar în cazul impozitului pe terenurile situate în extravilan sau în intravilan şi încadrate conform categoriei de folosinţă pentru persoanele juridice la 0 %;
 
                c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport pentru persoanele fizice la 0 % faţă de nivelurile stabilite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 783/2004, iar în cazul taxei asupra mijloacelor de transport pentru persoanele juridice la 0 %;
 
                d) în cazul taxelor pentru eliberarea:
 
d.1. certificatului de urbanism, pentru persoane fizice şi juridice la 0 % faţă de taxele stabilite le Legea     nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 783/2004;
 
d.2. autorizaţiei de construire, pentru persoane fizice şi juridice la 0 % faţă de taxele stabilite de Legea     nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată prin H.G. nr. 783/2003;
 
d.3. autorizaţiei de foraje şi excavări, pentru persoane fizice şi juridice la 0 % faţă de taxele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 783/2004;
 
d.4. autorizaţiei de desfiinţare, pentru persoane fizice şi juridice este de 0,1 % din valoarea impozabilă a construcţiei;
 
d.5. autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente, pentru persoane fizice şi juridice la 0 % faţă de taxele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G.  nr. 783/2004;
 
 
 
… // …
- 03 -
 
d.6. avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, pentru persoane fizice şi juridice la  0 % faţă de taxele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G.   nr. 783/2004;
 
d.7. certificatului de nomenclatură stradală, pentru persoane fizice şi juridice la 0 % faţă de taxele stabilite de Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 783/2004;
 
d.8. autorizaţiei pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru desfăşurarea unei activităţi economice, la 0 % faţă de taxa stabilită de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin    H.G. nr. 783/2004;
 
d.9. autorizaţiei sanitare de funcţionare, la 0 % faţă de taxa stabilită de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 783/2004;
 
d.10. de copii heliografice, la 0 % faţă de taxa stabilită de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 783/2004;
 
d.11. certificatului de producător, la 0 % faţă de taxa stabilită de Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 783/2004;
 
                e) în cazul impozitului pe spectacole, pentru persoane juridice:
                                - în cazul videotecilor        - 1.200 lei/m.p./zi – 0,12 RON/m.p./zi;
                                - în cazul discotecilor         - 2.400 lei/m.p./zi - ,24 Ron/m.p./zi
 
                f) în cazul taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997, a taxelor de timbru pentru activitatea notarială prevăzute de O.G. nr. 12/1998 republicată şi a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/1999, nivelurile actualizate pentru anul 2005, sunt prevăzute în anexa nr. 1;
 
                g) alte taxe zilnice pentru utilizarea temporară a locurilor publice sunt prevăzute în anexa nr. 7.
 
                Art. 4.   Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
                Art. 5.    Prezenta hotărâre se va comunica în condiţiile apariţiei Hotărârii de Guvern privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează annual pe baza ratei inflaţiei.
 
                Art. 6. (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Judeţului Braşov, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului Municipiului Braşov.
 
                                (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, prin publicare atât în Monitorul Oficial al Municipiului Braşov şi/sau în ziarul "Bună Ziua Braşov".
 
                Art. 7.   Veniturile realizate ca urmare a încasării impozitelor şi taxelor locale în conformitate cu prezenta hotărâre, vor fi contabilizate potrivit Ordinului Ministerului de Finanţe nr. 520/2003 de Serviciul Contabilitate din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov.
 
                Art. 8. Orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri se revocă.
 
                Art. 9. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.