Hotărârea nr. 372/2005

OBIECT: RADIEREA TAXEI DE CASATORIE DIN ANEXA LA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 646/2004, PRIN CARE S-A APROBAT NIVELUL TAXELOR SPECIALE PE ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 20

 

 

HOTĂRÂREA NR. 372

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: radierea taxei de căsătorie din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 646/2004, prin care s-a aprobat nivelul taxelor speciale pe anul 2005;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27  iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 41.906/2005, prin care s-a propus radierea taxei de căsătorie din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 646/2004, prin care s-a stabilit nivelul taxelor speciale pe anul 2005;
Văzând prevederile art. 20 din O.G. nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de evidenţă a persoanelor, ale art. 64, alin. 2 din Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale şi ale Hotărârea Consiliului Local nr. 643/2004, privind înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit.  şi    art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă radierea taxei de căsătorie din anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr. 646/2004, prin care s-a aprobat nivelul taxelor speciale pe anul 2005 şi constituirea ei începând cu aceiaşi dată ca sursă a veniturilor proprii din prestări servicii în vederea finanţării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.
 
 
Art. 2. Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 464/2004, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                ANEXA 1
 
                                                           la Hotărârea Consiliului Local nr. 646/2004,
               republicată conform H.C.L. nr. 372/2005
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărâri ale Consiliului Local prin care s-au instituit taxe speciale care rămân neschimbate:
 
 
 
 
 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2002                        - Taxa de păşunat;
 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2004              - Taxa de liberă trecere
 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 389/2004                        - Taxa deblocare roată
 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2003          - Taxa de eliberare permis taximetrie
 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 325/2003                        - Taxa atestare administratori