Hotărârea nr. 370/2005

OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 242/2005 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 370

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2005 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Resurse Umane, înregistrate sub nr. 43.554/2005, prin care se propune aprobarea modificării şi completării Hotărârea Consiliului Local nr. 242/2005, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 242/2005, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici republicată, Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, alin. 2, lit. e şi art. 46, alin. (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă înfiinţarea Compartimentului pentru Coordonarea Construcţiilor de Locuinţe în structura Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, având în componenţă 3 posturi cu contract individual de muncă, dintre care 2 cu studii superioare de lungă durată şi 1 cu studii medii.
 
 
Art. 2. Se aprobă transformarea postului de operator M I din cadrul Centrului de Informaţii Cetăţeni în post de inspector M I.
 
 
Art. 3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 242/2005 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, astfel completată şi modificată va fi republicată.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.