Hotărârea nr. 37/2005

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "S.F. - AMENAJARE CASA CASATORIILOR"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; A

HOTĂRÂREA NR. 37

Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizarii obiectivului de investiţii "Studiu de Fezabilitate - Amenajare Casa Căsătoriilor";

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea şi motive şi Raportul de spedalitate, înregistrate cu nr. ad. 51.382/2005, ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: "Studiu de Fezabilitate- Amenajare Casa Căsătoriilor";
Având în vedere Legea Finanţelor Publice nr. 189/1998, art. 16, alin. 5;
În temeiul art. 38, lit. l, m şi n din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Studiu de Fezabilitate- Amenajare Casa Căsătoriilor", după cum urmează: 
 - valoarea totală: - 37.486.163 mii lei, echivalent a 994.882 Euro
 - din care C + M - 32.694.143 mji lei, echivalent a 867.702 Euro
 - Durata de execuţie - 6 luni
                         NOTA: 1 Euro = 37.679 lei;
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 550/2004 se revocă.
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.