Hotărârea nr. 369/2005

OBIECT: MAJORAREA TARIFELOR DE CALATORIE PENTRU ACTIVITATEA DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL BRASOV SI A BILETULUI CONTRAVENTIONAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 369

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: majorarea tarifelor de călătorie pentru activitatea de transport public local în Municipiul Braşov şi a biletului contravenţional;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 31.844/2005, prin care s-a propus aprobarea majorării tarifelor de călătorie pentru activitatea de transport public local în Municipiul Braşov, începând cu 1 iulie 2005;
Având în vedere prevederile art. 3, alin. 4 din O.G. nr. 97/1999, republicată i modificată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi transport pe căile navigabile interioare, precum şi prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 25/1992, republicată;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. e şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă majorarea tarifelor de călătorie pentru activitatea de transport public local în Municipiul Braşov şi a biletului contravenţional, începând cu data de 1 iulie 2005, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.