Hotărârea nr. 368/2005

OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 249/2005, PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A INSTITUTIILOR DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SI A INSTITUTIILOR DE CULTUR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 368

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 249/2005, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură ;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Resurse Umane, înregistrate cu nr. 41.897 din 3 mai 2005, prin care s-a propus aprobarea modificării structurii organizatorice, respectiv a organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură, prin transformarea Compartimentului Juridic, Licitaţii Contracte în birou, transformarea Compartimentului Financiar Contabil în birou, precum şi suplimentarea statului de funcţii cu 10 funcţii publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 181/2005, privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură şi Hotărârea Consiliului Local nr. 249 din 16 mai 2005 privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură ;
În conformitate cu Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, alin. 2, lit. e   şi art. 46, alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă transformarea Comartimentului Juridic, Licitaţii Contracte din cadrul Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură în Biroul Juridic, Licitaţii Contracte.
 
 
Art. 2. Se aprobă transformarea Compartimentului Financiar Contabil din cadrul Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură în Biroul Financiar Contabil.
 
 
Art. 3. Se aprobă suplimentarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură cu 10 funcţii publice.
 
 
Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 249/2005, astfel modificată şi completată va fi republicată.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.