Hotărârea nr. 367/2005

OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 482 DIN 27 SEPTEMBRIE 2004, PRIVIND CONSTRUIREA A 11 (UNSPREZECE) SALI DE SPORT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXP

 

 

HOTĂRÂREA NR. 367

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 482 din 27 septembrie 2004, privind construirea a 11 (unsprezece) Săli de sport;
 
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 42.822/2005, prin care se propune modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 482 din 27 septembrie 2004;
Având în vedere H.G. nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului “Săli de sport” prin Compania Naţională de Investiţii S.A.;
Având în vedere   avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f   şi   n şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 482 din 27 septembrie 2004, după cum urmează:
Se aprobă darea în folosinţă gratuită a terenurilor în suprafaţă de 1.575 m.p., pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat în parte menţionate la art. 1, mai puţin la Sala de Sport Şcoala Generală nr. 11, str. Busuiocului nr. 1, unde suprafaţa terenului este de 2.652 m.p., către Compania Naţională de Investiţii – S.A. Folosinţa gratuită se acordă pe durata construirii sălilor de sport”.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 482 din 27 septembrie 2004 modificată conform art. 1, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOTĂRÂREA NR. 482                         republicată conform H.C.L. nr. 367
 Din data de :   27 septembrie 2004     din data de 27 iunie 2005
 
 
 
 
 
 
 
 B-
 
 
 
dul Eroilor nr. 8 Brasov 500.007   Tel. (centrală): (0268) 416550
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Obiect: construirea a 11 (unsprezece) sali de sport;
 
 
             Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 septembrie 2004;
            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate al Serviciului Valorificare Imobile Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, înregistrat cu nr. 41.911/2004, prin care    s-a propus construirea a 11 (unsprezece) săli de sport;
Având în vedere H.G. nr. 818/2003;
Având în vedere avizele Comisiilor 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local ;
În temeiul art. 38, lit. f şi n  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se aprobă construirea unui număr de 11 (unsprezece) săli de sport pe terenurile aferente următoarelor unităţi de învaţătamânt preuniversitar de stat:
1)     Şcoala generală nr. 3, situată în Braşov, str. Minerva nr. 11
2)     Şcoala generală nr. 4, situată în Braşov, str. Jepilor nr. 1
3)     Şcoala generală nr. 7, situată în Braşov, str. Venus nr. 1
4)     Şcoala generală nr. 10, situată în Braşov, str. Ştefan cel Mare nr. 15
5)     Şcoala generală nr. 11, situată în Braşov, str. Busuiocului nr. 1
6)     Şcoala generală nr. 13, situată în Braşov, str. Olteţ nr. 12
7)     Şcoala generală nr. 19, situată în Braşov, Aleea Lacrămioarelor nr. 2
8)     Şcoala generală nr. 23, situată în Braşov, str. Barbu Lăutaru nr. 10
9)     Şcoala generală nr. 29, situată în Braşov, str. Prunului nr. 1
10)   Şcoala generală nr. 30, situată în Braşov, str. 1 Decembrie 1918 nr. 4
11)   Şcoala generală nr. 31, situată în Braşov, str. Simeria nr. 5
 
 
Art. 2.Se aprobă darea în folosinţă gratuită a terenurilor în suprafaţă de 1.575 m.p., pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat în parte, menţionate la art. 1, mai puţin la Sala de Sport Şcoala Generală nr. 11, str. Busuiocului nr. 1, unde suprafaţa terenului este de 2.652 m.p., către Compania Naţională de Investiţii – S.A. Folosinţa gratuită se acordă pe durata construirii sălilor de sport.
 
Art. 3.Pe durata  executării construcţiilor se   restrânge dreptul de administrare al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, asupra terenurilor în suprafata de 1.575 m.p./unitate de învăţământ, care le-a fost acordat în baza O.U.G. nr. 184/2001 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2002.
 
                Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 26 mai 2003, se revocă.
 
                Art. 5. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a   prezentei hotărâri.