Hotărârea nr. 365/2005

OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE TURCU ILEANA CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 230/2005, AVÂND CA OBIECT VÂNZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENURILOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. VLAD TEPES NR. 12; CONSILIU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 365

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: reclamaţia administrativă formulată de TURCU ILEANA cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 230/2005, având ca obiect vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor situate în Braşov, str. Vlad Ţepeş nr. 12;
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Juridic, Licitaţii, Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 40.831/2005, privind reclamaţia administrativă formulată de Turcu Ileana cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 230/2005;
Având în vedere prevederile Legii nr. 554/2004; ale Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Articol Unic.   Se respinge reclamaţia administrativă formulată de Turcu Ileana cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 230/2005, având ca obiect vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor situate în Braşov, str. Vlad Ţepeş nr. 12.