Hotărârea nr. 364/2005

OBIECT: REGLEMENTAREA DESTINATIEI GARSONIERELOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 27; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 364

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: reglementarea destinaţiei garsonierelor situate în Braşov, str. Alexandru cel Bun nr. 27;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 43.118/2005, prin care se propune reglementarea destinaţiei garsonierelor situate în Braşov, Str. Alexandru cel Bun nr. 27;
Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, H.G. nr. 1.275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Legii Locuinţei nr. 114/1996;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă destinaţia de locuinţă de serviciu pentru garsonierele situate în Braşov, str. Alexandru cel Bun nr. 27, înscrise în C.F. nr. 32117, cu numerele top:
- [(7440/2/2 – 7440/2/1/1/1)/(1/5)]/15
- [(7440/2/2 – 7440/2/1/1/1)/(1/5)]/17
- [(7440/2/2 – 7440/2/1/1/1)/(1/5)]/18
- [(7440/2/2 – 7440/2/1/1/1)/(1/5)]/19
- [(7440/2/2 – 7440/2/1/1/1)/(1/5)]/20
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a garsonierelor menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Atribuirea garsonierelor prevăzute la art. 1 se va face prin Dispoziţie de Primar, funcţie de necesităţile concrete ale administraţiei publice locale. Până la ocuparea respectivelor garsoniere de către titularii desemnaţi prin Dispoziţie de Primar, cheltuielile privind întreţinerea acestora vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 4. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 27 octombrie 1995; Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 29 februarie 2003; Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 29 martie 2004, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 518 din 25 octombrie 2004.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.