Hotărârea nr. 363/2005

OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE CÂRLAN ARONICA, CÂRLAN SORIN SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 363

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea unui schimb de terenuri între Cârlan Aronica, Cârlan Sorin şi Municipiul Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 41.523/2005, prin care se propune aprobarea unui schimb de terenuri între Cârlan Aronica, Cârlan Sorin şi Municipiul Braşov;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 336/1999, privind avizarea realizării unui schimb de terenuri între Municipiul Braşov şi Cârlan Sorin şi Cârlan Aronica;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă schimbul între terenul situat în Braşov, str. Berzei f.n., înscris în C.F. nr. 25.588, cu nr. top. 7403/60 – 7403/59, în suprafaţă de 416 m.p., proprietari Cârlan Aronica, Cârlan Sorin, în cote indivize, cu terenul situat în Braşov, str. 11 Iunie nr. 8, înscris în C.F. nr. 29.988, cu nr. top. 8446/2/2, în suprafaţă de 339,33 m.p. şi nr. top. 8447/2/3, în suprafaţă de 77,60 m.p., proprietar Statul Român.
 
 
Art. 2. Terenul înscris în C.F. nr. 25.588, cu nr. top. 7403/60 – 7403/59, va trece în proprietatea Municipiului Braşov, iar terenul înscris în C.F. nr. 29.988, cu nr. top. 8446/2/2, 8447/2/3, va trece în proprietatea lui Cârlan Aronica şi Cârlan Sorin, ca urmare a schimbului menţionat la art. 1.
 
 
Art. 3. Se însuşeşte documentaţia tehnică întocmită de ing. Catană Marilena, privind identificarea şi evaluarea terenurilor menţionate la art. 1.
 
 
Art. 4. Se revocă dreptul de administrare al “I.C.R.A.L. Braşov” de sub B 8 din C.F. nr. 29.988.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.