Hotărârea nr. 362/2005

OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE MIHAILA GRIDANUSU GEORGE, CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 212/2005, AVÂND CA OBIECT RESPINGEREA SCHIMBULUI DE TERENURI ÎNTRE MIHAILA GRIDANUSU GEORGE SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 362

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: reclamaţia administrativă formulată de Mihăilă Gridănuşu George, cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 212/2005, având ca obiect respingerea schimbului de terenuri între Mihăilă Gridănuşu George şi Municipiul Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Juridic, Licitaţii, Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 36.860/2005, prin care se propune respingerea reclamaţiei administrative formulată de Mihăilă Gridănuşu George cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 212/2005, având ca obiect   respingerea schimbului de terenuri între Mihăilă Gridănuşu George şi Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 554/2004;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Articol Unic. Se respinge reclamaţia administrativă formulată de Mihăilă Gridănuşu George cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 212/2005.