Hotărârea nr. 361/2005

OBIECT: EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE PENTRU CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CRISAN NR. 5 - PALATUL STIRBEY (FOSTUL PALAT AL PIONIERILOR); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 361

din data de 27 iunie 2005

 

 

 

 

Obiect: exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Crişan nr. 5 – Palatul Ştirbey (fostul Palat al Pionierilor);
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 41.210/2005, privind exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Crişan nr. 5 – Palatul Stirbey (fostul Palat al Pionierilor);
Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind “protejarea monumentelor istorice” şi adresa nr. 2.930/2005 a Ministerului Culturii şi Cultelor;
Văzând şi prevederile art. 125, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Consiliul Local al Municipiului Braşov îşi exercită dreptul de preemţiune privind cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Crişan nr. 5 – Palatul Ştirbey (fostul Palat al Pionierilor), înscris în C.F. nr. 13595, cu nr. top. 161, 162, 163/2.
 
 
    Art. 2. Se aprobă constituirea unei comsii de negociere a preţului de cumpărare a imobilului menţionat la art. 1, în următoarea componenţă:
                    - preşedinţii comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                    - trei membri care vor fi numiţi prin Dispoziţie de Primar;
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.