Hotărârea nr. 360/2005

OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE ASOCIATIA PENTRU CONSTRUIREA CATEDRALEI "ÎNALTAREA DOMNULUI " SI DE PAROHIA ORTODOXA BLUMANA III "ÎNALTAREA DOMNULUI", REFERITOARE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 225/2005, AVÂND CA OBIECT

 

 

HOTĂRÂREA NR. 360

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: reclamaţia administrativă formulată de Asociaţia pentru Construirea Catedralei “Înălţarea Domnului “ şi de Parohia Ortodoxă Blumăna III “Înălţarea Domnului”, referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/2005, având ca obiect revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112/1993 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 116/1996;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Juridic, Licitaţii, Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 41.138 din 14 iunie 2005, privind reclamaţia administrativă formulată de Asociaţia pentru Construirea Catedralei “Înălţarea Domnului” şi de Parohia Ortodoxă Blumăna III “Înălţarea Domnului” referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/2005, având ca obiect revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112/1993 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 116/1996;
Având în vedere prevederile Legii nr. 554/2004, ale Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Articol Unic.   Se respinge reclamaţia administrativă formulată de Asociaţia pentru Construirea Catedralei “Înălţarea Domnului” şi de Parohia Ortodoxă Blumăna III “Înălţarea Domnului” cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/2005.