Hotărârea nr. 36/2005

OBIECT: NECESITATEA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL CU NR. 163/2003 PRIVIND SALUBRIZAREA PIETELOR DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZ

HOTĂRÂREA NR.36


Obiect: necesitatea încheierii unui act adiţional la contractul cu nr. 163/2003 privind salubrizarea pieţelor din Municipiul Braşov;

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
 Analizând Expunerea şi motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 59 din 4 ianuarie 2005, ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont, privind necesitatea încheierii unui act adiţional la contractul cu nr. 163/2003, având ca obiect salubrizarea pieţelor publice din Municipiul Braşov;
 Avâ
nd în vedere dispoziţiile H.G. nr. 348/2004, art. 18 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 287/2002, art. 43, lit. b, e;
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit. e. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
                                                                         HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul nr. 163/2003 privind salubrizarea pieţelor din Municipiul Braşov pe o perioadă de 3 luni respectiv până la data de 31 martie 2005 perioada în care se va organiza licitaţie în vederea desemnării unei societăţi care va efectua salubrizarea.
Art. 2. Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.