Hotărârea nr. 359/2005

OBIECT: APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. ANA TELEFERIC S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 359

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea contractului de asociere în participaţiune dintre Municipiul Braşov şi S.C. ANA TELEFERIC S.A.;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Juridic, Licitaţii, Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 43.705/2005, prin care se propune aprobarea contractului de asociere în participaţiune dintre Municipiul Braşov şi S.C. ANA TELEFERIC S.A.;
Având în vedere prevederile art. 251 – 256 din Codul Comercial;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă contractul de asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. ANA TELEFERIC S.A., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul  Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.