Hotărârea nr. 358/2005

OBIECT: SOLICITAREA S.C. TIVINA S.R.L. BRASOV DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. BAZALTULUI NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 358

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: solicitarea S.C. TIVINA S.R.L. Braşov de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenului situat în Braşov, str. Bazaltului nr. 2;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 40.144/2005, privind solicitarea S.C. TIVINA S.R.L. Braşov de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenului situat în Braşov, str. Bazaltului nr. 2;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. h  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă vânzarea terenurilor înscrise în C.F. nr. 30285, cu nr. top. 12270/1/a/1/1, 12270/1/a/2/3, 12270/1/b/2/1/1, 12270/1/b/2/1/2/2/2, 12270/1/b/2/2/4/1, 12270/2/a/1/1/2/1, 12270/1/b/2/2/3 – teren de 13.391,99 m.p. şi C.F. nr. 30285, cu nr. top. 12270/1/a/1/2/1/1, 12270/1/a/1/2/2/1, 12270/1/b/2/1/2/1/1, 12270/1/b/2/1/2/2/1 – teren de 1.200 m.p., în suprafaţă totală de 14.591,99 m.p., proprietate privată a Municipiului Braşov, către S.C. TIVINA S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Şoseaua Cristianului nr. 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul J08/1028/1997, Cod Unic R 9609318, contra sumei de 196.420 Euro, plătibili în lei la cursul Euro/leu, comunicat de B.N.R. pentru data plăţii.
 
 
Art. 2. Începând cu data achitării preţului stabilit conform art. 1 Actul Adiţional nr. 2 din 27 octombrie 2004, la contractul nr. 40 din 21 februarie 2000, contractul de concesiune nr. 74 din 31 martie 2005 îşi încetează valabilitatea.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.