Hotărârea nr. 357/2005

OBIECT: VÂNZAREA TERENURILOR SITUATE ÎN BRASOV, ZONA SATURN - URANUS (COMPLEX COMERCIAL) AFERENTE SPATIILOR DESTINATE DE S.C.A. COMIX BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 357

din data de 27 iunie 2005

 

 

 
Obiect: vânzarea terenurilor situate în Braşov, zona Saturn – Uranus (Complex Comercial) aferente spaţiilor destinate de S.C.A. COMIX Braşov;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 34.129/2005, prin care se propune vânzarea terenurilor situate în Braşov, zona Saturn – Uranus (Complex Comercial) aferente spaţiilor deţinute de S.C.A. COMIX Braşov;
Având în vedere procesul – verbal din 22 iunie 2005 al Comisiei constituită conform Dispoziţiei de Primar nr. 3.075/2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. f   şi h şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1.   Se aprobă vânzarea directă a terenurilor aferente spaţiilor situate în Braşov, zona Saturn – Uranus (Complex Comercial), înscrise în C.F. nr. 17161 Braşov:
- cu nr. top (7498/1/a/2/1/8 – 7498/1/a/3/1/8 – 7498/1/b/1/8) totul/IV, cu cota de 28,85/556    din P.U.C.G.
- cu nr. top (7498/1/a/2/1/8 – 7498/1/a/3/1/8 – 7498/1/b/1/8) totul/V, cu cota de 133,80/556   din P.U.C.G.
- cu nr. top (7498/1/a/2/1/8 – 7498/1/a/3/1/8 – 7498/1/b/1/8) totul/VII, cu cota de 99,70/556 din P.U.C.G. către S.C.A. COMIX Braşov.
 
 
Art. 2. Preţul terenurilor menţionate la art.1 este de:
   - 2.308 Euro (80 Euro/m.p.) pentru terenul cu nr. top. (7498/1/a/2/1/8 – 7498/1/a/3/1/8 – 7498/1/b/1/8) totul/IV.
   - 10.704 Euro (80 Euro/m.p.) pentru terenul cu nr. top. - cu nr. top (7498/1/a/2/1/8 – 7498/1/a/3/1/8 – 7498/1/b/1/8) totul/V.
   - 7.976 (80 Euro/m.p.) pentru terenul cu nr. top. - cu nr. top (7498/1/a/2/1/8 – 7498/1/a/3/1/8 – 7498/1/b/1/8) totul/VII, ce vor fi plătite în lei, la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Se revocă dreptul de administrare operativă a “Intreprinderii de Gospodărie Locativă Braşov” înscris în C.F. nr. 17161 Braşov la C + 1.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.