Hotărârea nr. 356/2005

OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. HARMANULUI F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPEC

 

 

HOTĂRÂREA NR. 356

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Hărmanului f.n.;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 41.576/2005, prin care se propune concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Hărmanului f.n.;
Având în vedere prevederile art. 13 şi 17 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, H.G. nr. 216/1999, pentru aprobarea Normelor Metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor şi art. 125, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi h   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Hărmanului f.n., înscris în C.F. nr. 7338/N Sânpetru, cu nr. top. 3168/1/2/2/1/1/1/1/1/10/1, în suprafaţă de 1.761,6 m.p.
 
 
Art. 2. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
 
Art. 3. Destinaţia terenului menţionat la art. 1, este pentru construire pensiune, amenajare parcare, loc de joacă pentru copii şi zonă verde, conform P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 298/2005 şi   C.U. nr. 357/2005.
 
 
Art. 4. Se aprobă studiul de oportunitate întocmit de arh. Atzberger Magdalena.
 
 
Art. 5. Limita minimă a preţului concesionării de la care va porni licitaţia (taxa de concesiune, redevenţa) este de 20,92 Euro/m.p. : 25 ani = 0,84 Euro/m.p./an.
 
 
Art. 6.   Se aprobă caietul de sarcini, anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.