Hotărârea nr. 355/2005

OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 132/2005, REFERITOARE LA DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL BRASOV, STR. NICOLAE TITULESCU NR. 1, CATRE CURTEA DE APEL BRASOV; CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 355

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2005, referitoare la darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, către Curtea de Apel Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Juridic, Licitaţii, Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 40.539 din 22 iunie 2005, prin care se propune modificarea    art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2005, referitoare la darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, către Curtea de Apel Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2005, acesta urmând să aibă următorul conţinut:
Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Curtea de Apel Braşov a unui spaţiu – Pavilionul “A” Etaj, compus din 22 încăperi, în suprafaţă de 422 m.p., din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2, pe termen de 5 ani, cu destinaţia de sediu”.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2005, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOTĂRÂREA NR. 132               republicată conform H.C.L. nr. 355
 Din data de :   14 martie   2005     din data de 27 iunie 2005           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                Obiect: darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Braşov,
                                 str. Nicolae Titulescu nr. 1, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2 către Curtea
                                de Apel Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşovîntrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;      
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 7.590/2005, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, prin care se propune darea în folosinţă gratuită către Curtea de Apel Braşov a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 508/2004, ale H.G. nr. 972/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, precum şi ale H.C.L. nr. 642/2004, prin care s-a revocat dreptul de administrare operativă al Ministerului Apărării Naţionale asupra imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2;
                Având în vedere avitele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , art. 46 şi art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
             Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Curtea de Apel Braşov a unui spaţiu - Pavilionul “A” - Etaj, compus din 22 încăperi, în suprafaţă de 422 m.p. - din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu,    înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2, pe termen de  5 ani, cu destinaţia de sediu.
 
 
Art. 2. Plata contravalorii utilităţilor aferente spaţiului va fi efectuată de către Curtea de Apel Braşov.
 
 
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.