Hotărârea nr. 354/2005

OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA A "I.C.R.A.L. BRASOV" ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 6529, CU NR. TOP. (6197, 6198)/2/I SI NR. TOP. (6197, 6198)/2/II; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27

 

 

HOTĂRÂREA NR. 354

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: revocarea dreptului de administrare operativă a “I.C.R.A.L. Braşov” înscris în C.F. nr. 6529, cu nr. top. (6197, 6198)/2/I şi nr. top. (6197, 6198)/2/II;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 42.400/2005, prin care se propune revocarea dreptului de administrare operativă a “I.C.R.A.L. Braşov”, înscris în C.F. nr. 6529, cu nr. top. (6197, 6198)/2/I şi nr. top. (6197, 6198)/2/II;                    
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2005 şi art. 12, alin. (3) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă a “I.C.R.A.L. Braşov”, înscris în    C.F. nr. 6529, cu nr. top. (6197, 6198)/2/I şi nr. top. (6197, 6198/2/II.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.